• Global Seishinkai Shitoryu Karate-Do Federation

Category ArchiveWinner No 13

DISHARI DAS ECL 1115

HRISHITA ROY ECL 1113

SHIVANSHI GHOSH ECL 1103

REETOJA BANERJEE ECL 618