• Global Seishinkai Shitoryu Karate-Do Federation

Category ArchiveWinner No 5

ADITTYA DAS ECL 1146

Kingshuk Bhowmick ECL 876

SUVOM PAL ECL 1169

AYUSH MUKHERJEE ECL 1101