• Global Seishinkai Shitoryu Karate-Do Federation
  • +91 98301 60822
  • seishinkaiindia@hotmail.com

Our Shihan and Shihandai

Our Shihans

Name of Shihan
Balkrishan Damani
Bappaditya Nandi
Harish Mondol
Gopal Marjit
Amit Balmiki
Debashish Mondol
Debashis Kumar Mondol
Gautam Kumar
Antony Halder
Kaushik Basak
Santunu Chandra
S.R.Rathod
Prasanta Giri
Anil Rai
Abhijit Pal
Subhankar Das
Ritwik Bhattachariya
Prakash Thapa
Shantanu Chanda

Our Shihandai

Name of Shihandai
Pravash Boirgain
Mriganko Ghosh
Dolly Nandi
Debashish saha