• Global Seishinkai Shitoryu Karate-Do Federation

Our Shihan and Shihandai

Shihan and Shihandai is a Japanese term that is used in many Japanese martial arts as an honorific title for expert or senior instructors. It can be translated as “master instructor” So, Become Shihan and Shindai by joining the best karate school in Kolkata, Premjit Sen Karate School.

Our Shihans

Name of Shihan
Biswanath Puhan
Rudra Prasad Banerjee
Bidhan Moulick
Shiv shankar Das
Samir Mandol
Swati Agarwal
Paritosh Banik
Rana karmokar
Subrata Biswas
Udhav Chandra Roy
Gopal Marjit
Balkrishan Damani
Bappaditya Nandi
Amit Balmiki
Paritosh Banik
Debashish Mondol
Debashis Kumar Mondol
Gautam Kumar
Antony Halder
Kaushik Basak
Santunu Chandra
S.R.Rathod
Prasanta Giri
Anil Rai
Abhijit Pal
Subhankar Das
Ritwik Bhattachariya
Prakash Thapa
Harish Mondol
Shantanu Chanda

Our Shihandai

Name of Shihandai
Pravash Boirgain
Mriganko Ghosh
Dolly Nandi
Debashish saha

Leave your message